admin

Post

"Craftsmanship" in Yamanashi Prefecture: Washi (Japanese Paper)

Yamanashi
Culture Experience History
© テレビ山梨

3 views

Introducing the wonderful products produced by "craftsmanship" in Yamanashi Prefecture, Japan. Yamanashi Prefecture has Mt. Fuji, a World Heritage Site. Yamanashi Prefecture's original products such as Japanese paper, textiles, and jewelry are a perfect combination of the blessings of Mt. Fuji and the craftsmanship. Please come to Yamanashi to see and touch it.

Giới thiệu những sản phẩm tuyệt vời được sản xuất bởi ""Nghề chế tác thủ công"" tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản. Tỉnh Yamanashi có di sản thế giới là Núi Phú Sĩ. Các sản phẩm truyền thống chính gốc của tỉnh Yamanashi Nhật Bản như giấy, hàng dệt và đồ trang sức là sự kết hợp hoàn hảo từ sự ân sủng của núi Phú Sĩ và từ kỹ thuật của những nghệ nhân thủ công. Mời bạn đến Yamanashi Nhật Bản để xem và chạm vào nó.